Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากรติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.236.62.49

1

0

1

424
424
424
424

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

# ชื่อที่ติดต่อ ตำแหน่ง อีเมล เบอร์มือถือ
1 นางเจะฮาสนะ ซอตีมะ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ 081-0983726
2 น.ส.นาดียะห์ ยูโซ๊ะ ครูผู้สอน ร.ร.บ้านเจ๊ะเก ช่วยราชการ 081-2776661
3 น.ส.ยารียะห์ ดอเล๊าะ ครูผู้สอน ร.ร.บ้านไอร์โซ ช่วยราชการ 086-9678230
4 น.ส.มารีย๊ะ สามุยามา ครูผู้สอน ร.ร.บ้านจะแนะ 089-5993071
5 น.ส.อาพีดา มีมอง ครูผู้สอน ร.ร.บ้านจะแนะ ช่วยราชการ 087-2937147
6 นางอัยนี มะรอนิง ครูผู้สอน ร.ร.บ้านเจาะไอร้อง ช่วยราชการ 081-6090749
7 นางสาวบัญชุสา แทนหนู ลูกจ้างชั่วคราว 0628519424
8 นายธนาวุฒิ แก้วบุญ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ 0894636200
9 น.ส.โสภิดา คูหามุข นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 093-7550001