Get Adobe Flash player

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.235.55.253

1

0

1

1243
1243
7779
9022
9022

กลุ่มบริหารงานบุคคล

# ชื่อที่ติดต่อ ตำแหน่ง อีเมล เบอร์มือถือ
1 นางจินดารัตน์ สุกิจจานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 089-8796529
2 นายถวิล สุวรรณลี นิติกรชำนาญการพิเศษ 082-8282201
3 นางชฎารัตน์ หนูแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 087-8322545
4 นางอุษณีย์ เจ๊ะมาริกัน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 086-9652870
5 นางมัณฑนา แก่นจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 083-1854245
6 นางนูรไอนี ดอเล๊าะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 087-2992455
7 นายอับดุลมูฮัยมิน สาแมง ครู ร.ร.ชุมชนสหพัฒนา ช่วยราชการ 081-9699258
8 น.ส.ยัสมิง ฮามูละ ครูผู้สอน ร.ร.บ้านกาลิซา ช่วยราชการ 083-6572386
9 นางจิตติมา เทพษร ลูกจ้างชั่วคราว 089-6587844
10 นายมะนายิ บือราเฮง ลูกจ้างชั่วคราว 087-8999095
11 น.ส.มัณฑิตา นราธิชาติ ลูกจ้างชั่วคราว 086-2898138
12 นายฟิกรี มะสีละ ลูกจ้างชั่วคราว 084-7089251
13 น.ส.แสงรวี พุดซ้อน ลูกจ้างชั่วคราว จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 086-2970712

Fackbook Fanpage