Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร
ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 35.172.195.49

1

0

1

1071
3745
5822
5822
5822

กลุ่มนโยบายและแผน

# ชื่อที่ติดต่อ ตำแหน่ง อีเมล เบอร์มือถือ
1 นางอรนงค์ หมื่นเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 089-8775743
2 น.ส.เกษณี สาลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 081-0936133
3 น.ส.จิตรา มุกดาห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 083-3888705
4 นายเล๊าะ มานะ ครูผู้สอน ร.ร.บ้านละหาร ช่วยราชการ 087-0075171
5 น.ส.สุบัยด๊ะ ปูเต๊ะ ครูผู้สอน ร.ร.บ้านมะรือโบตก 089-9915532
6 น.ส.โนรียะห์ ชีวโรจน์ ครูผู้สอน ร.ร.บ้านบ่อทอง ช่วยราชการ 085-0778703
7 น.ส.ซูรนี หะยีหามะ ลูกจ้างชั่วคราว 087-3972027