Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากรติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 18.204.2.190

1

0

1

1962
1630
5094
12468
40713
40713

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

# ชื่อที่ติดต่อ ตำแหน่ง อีเมล เบอร์มือถือ
1 นายสมเกียรติ หนูแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 089-4641264
2 น.ส.จุไร บุญเกลี้ยง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 081-2861387
3 นางเสาวลักษณ์ จันทร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 089-2946241
4 น.ส.ณัฐกานต์ ทองคุปต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 089-8775566
5 นายนิพนธ์ นิเดร์หะ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 086-2851001
6 น.ส.ณัฏฐณิชา หมั่นสกุล ครูผู้สอน ร.ร.บ้านบูกิต ช่วยราชการ 088-3913916
7 น.ส.ซูรีนา หะยีหามะ ลูกจ้างชั่วคราว 087-2975339