Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.84.139.101

1

0

1

974
974
974
974

กลุ่มนิเทศ ฯ

# ชื่อที่ติดต่อ ตำแหน่ง อีเมล เบอร์มือถือ
1 นายนิยอ บาฮา ศึกษานิเทศก์ 081-2727464
2 นางศรีประภา เติมสังข์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 086-2860462
3 นายณัฐพงศ์ เหร่าหมัด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 089-5971662
4 นางรูซรีนา ปาแนเจกะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 080-7027321
5 น.ส.อะแอเซ๊าะ โต๊ะมุสอ ศึกษานิเทศก์ 087-3927391
6 นางสาธิตา สุขจันทร์ ครูผู้สอน ร.ร.บ้านน้ำวน ช่วยราชการ 081-2751831
7 น.ส.เจนจิรา หมวดคง ลูกจ้างชั่วคราว 084-6915022
8 นางอานิตา โต๊ะตาหยง พนักงานราชการ จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 081-7676017
9 น.ส.อาอิด๊ะ ตีรี ลูกจ้างชั่วคราว 085-4745535
10 นางมาตีฮะห์ ภูมิบุตร ลูกจ้างชั่วคราว จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 089-8779961

Fackbook Fanpage

ITA

รายงานการ ติดตาม
ผลการดำเนินงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้ บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้ บริการ
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการให้บริการ
E- Service
แผนการใช้จ่ายงบ ประมาณ
กำกับติดตามการใช้งบ ประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง เรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต
การมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน การทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต
รายงานการป้องกันการทุจริตราย ไตรมาส
รายงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี
มาตรการเผยแพร่ ข้อมูล
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี ส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส
มาตรการจัดการเรื่องร้อง เรียน
มาตรการป้องกันการรับ สินบน
ประโยชน์ส่วนตนกับส่วน รวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุล พินิต