Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.84.139.101

1

0

1

952
952
952
952

โรงเรียนในอำเภอจะแนะ

# ชื่อที่ติดต่อ ตำแหน่ง อีเมล เบอร์มือถือ
1 นายอาไซน์น่า อับดุลเลาะ ผอ.ร.ร.บ้านจะแนะ จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 089-8766026
2 นางยามีละ สาและ ผอ.ร.ร.บ้านตือกอ 081-8989881
3 นายอับดุลรอเปอ สะอุดี ผอ.ร.ร.บ้านละหาร จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 081-2763742
4 นายสมศักดิ์ บัวหอม ผอ.ร.ร.บ้านปารี 089-9751833
5 นางต่วนเยาะ สาแม รักษาการ ผอ.ร.ร.บ้านไอกรอส จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 088-4465229
6 น.ส.กัลยา สุนทรการวิโรจน์ ผอ.ร.ร.บ้านยะออ จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 089-2971060
7 นายรำรี สะมารา ผอ.ร.ร.บ้านดุซงยอ จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 081-9635144
8 นายมะนุ๊ ดือเระ ผอ.ร.ร.บ้านแมะแซ 089-5993140
9 นายมุตตา มาหะมะ ผอ.ร.ร.บ้านรือเปาะ จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 081-9572151
10 นายเพาซี ขาลี ผอ.ร.ร.บ้านริแง จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 081-8981256
11 นายศักดา กัลยากาญจน์ ผอ.ร.ร.บ้านบูเก๊บือแต จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 087-1257355
12 นายฟิกกรี ยีระ รักษาการ ผอ.ร.ร.บ้านกาแย จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 081-7382257
13 นายกอเร็น เกษม ผอ.ร.ร.บ้านน้ำหอม จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 086-2904192
14 นายบัณฑิต สาและ ผอ.ร.ร.ผดุงมาตร จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 089-2957811
15 นายอิสมาน มุวรรณสินธุ์ รักษาการ ร.ร.บ้านน้ำวน จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 089-9755792
16 นายสมหมาย เจ๊ะแว ผอ.ร.ร.พิทักษ์วิทยากุมุง จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0818981278
17 นายสถาพร บรรลือพืช รักษาการ ผอ.ร.ร.ร่วมจิตต์ประชา 081-1281325
18 นายมาหะมะอุชมี สาแล๊ะ รักษาการ ผอ.ร.ร.บ้านไอร์โซ จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 081-7673525

Fackbook Fanpage

ITA

รายงานการ ติดตาม
ผลการดำเนินงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้ บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้ บริการ
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการให้บริการ
E- Service
แผนการใช้จ่ายงบ ประมาณ
กำกับติดตามการใช้งบ ประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง เรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต
การมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน การทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต
รายงานการป้องกันการทุจริตราย ไตรมาส
รายงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี
มาตรการเผยแพร่ ข้อมูล
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี ส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส
มาตรการจัดการเรื่องร้อง เรียน
มาตรการป้องกันการรับ สินบน
ประโยชน์ส่วนตนกับส่วน รวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุล พินิต