Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ


ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 3.84.139.101

1

0

1

1035
1035
1035
1035

โรงเรียนในอำเภอเจาะไอร้อง

# ชื่อที่ติดต่อ ตำแหน่ง อีเมล เบอร์มือถือ
1 นายอุสมาน สะมะแอ ผอ.ร.ร.บ้านยานิง จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 081-9574968
2 นายวสันต์ สาและอาแร ผอ.ร.ร.บ้านเจาะไอร้อง จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 081-9593353
3 นายแวอารง แวสะมะแอ ผอ.ร.ร.บ้านโคก จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 081-9575806
4 น.ส.สุธิภรณ์ ขนอม ผอ.ร.ร.บ้านบาโงดุดุง จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 088-3914155
5 นายอาลี อาแวบือซา ผอ.ร.ร.บ้านลูโบ๊ะเยาะ จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 089-2976711
6 นายสุดิน มานิ ผอ.ร.ร.บ้านไอสะเตียร์ 087-2871649
7 นายเจ๊ะอารง เจ๊ะเด็ง ผอ.ร.ร.บ้านบูกิต จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 084-8563721
8 นางแวสือมะ สุขคติ รักษาการ ผอ.ร.ร.บ้านบาตาปาเซ 086-2962577
9 นายมุสตอปา ยะโก๊ะ ผอ.ร.ร.บำรุงวิทย์ จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 081-8980693
10 นายอานูวา อาบ๊ะ ผอ.ร.ร.บ้านเจาะเกาะ จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 081-8978370
11 นายอภินันต์ เอกธนานนท์ ผอ.ร.ร.บ้านบูเก๊ะตาโมง ฯ 081-9571932
12 นายมะหะมะรูขอเลย หะยีอาแต ผอ.ร.ร.บ้านมะรือโบออก ฯ จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 081-9574961
13 นายกูดอรอแม ยูโซะ ผอ.ร.ร.บ้านจูโวะ จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 081-3889381
14 นางมณี ลังเดช ผอ.ร.ร.ราชพัฒนา จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 089-8782819
15 นายมิตร หะยีหามะ ผอ.ร.ร.ราชประสงค์ 081-9574937
16 นายซากี สะมะแอ ผอ.ร.ร.บ้านตาโงะ 080-7141010
17 นายสุดิน มานิ ผอ.ร.ร.บ้านไอสะเตียร์ จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0872871649
18 นายซากี สะมะแอ ผอ.ร.ร.บ้านตาโงะ จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0807141010

Fackbook Fanpage

ITA

รายงานการ ติดตาม
ผลการดำเนินงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้ บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้ บริการ
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการให้บริการ
E- Service
แผนการใช้จ่ายงบ ประมาณ
กำกับติดตามการใช้งบ ประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง เรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต
การมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกัน การทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต
รายงานการป้องกันการทุจริตราย ไตรมาส
รายงานการป้องกันการทุจริต ประจำปี
มาตรการเผยแพร่ ข้อมูล
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี ส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใส
มาตรการจัดการเรื่องร้อง เรียน
มาตรการป้องกันการรับ สินบน
ประโยชน์ส่วนตนกับส่วน รวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุล พินิต