Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากรติดต่อผู้บริหาร - กลุ่มงาน ฯ

ข้อมูลสารสนเทศติดต่อ ร.ร.ในสังกัด
คลังความรู้


สถิติการเข้าชม

Your IP 54.236.62.49

1

0

1

533
533
533
533

ท่านพอใจบริการกลุ่มงานใดมากที่สุด


ท่านพอใจบริการกลุ่มงานใดมากที่สุด
1.กลุ่มอำนวยการ
92  32.5%
3.กลุ่มบริหารงานบุคคล
43  15.2%
6.กลุ่มนิเทศฯ
36  12.7%
8.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
31  11%
5.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
25  8.8%
7.หน่วยตรวจสอบภายใน
22  7.8%
2.กลุ่มบริหารการเงินฯ
21  7.4%
4.กลุ่มนโยบายและแผน
10  3.5%
9.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3  1.1%
10.กลุ่มกฎหมายและคดี
0  0%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  283
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2015 เวลา 12:05 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 11:10 น.