แจ้ง....โรงเรียนที่มีรายชื่อดังแนบ ให้มารับหนังสือส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ไฟล์แนบ
18/06/2020 @ 04:05:11