ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร"การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการแนวทางการเปิดเยราคากลางและการบริหารสัญญา" รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 4

โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล
ไฟล์แนบ
06/10/2020 @ 03:26:18