ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมเส้นทางสู่วิทยฐานะ "ร่วมคิด ร่วมทำ" ตาม ว.21 สู่ วซ PA

โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล
ไฟล์แนบ
23/03/2021 @ 05:09:19