ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง

โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
            ด้วยโรงเรียนบ้านทรายมูล อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ  ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ระหวางวันที่  ๒๓ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ค่ายลูกเสือบ้านทรา่ยมูล อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒)           
ไฟล์แนบ
24/03/2021 @ 07:35:49