แจ้ง ประชุมครูผู้ผ่านการอบรม Boot camp ภาษาอังกฤษ

โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด้วย ในปีงบประมาณ 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะมีการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของครูที่ผ่านการอบรม Boot Camp ภาษาอังกฤษ จึงขอแจ้งครูที่ผ่านการอบรมตามเอกสารดังแนบเข้าร่วมประชุมในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง เวลา 08.45-16.30 น
ไฟล์แนบ
03/10/2017 @ 05:23:45