ด่วน....โรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานผลการอ่าน เขียน ของนักเรียนชั้น ป.1-3 ขอความกรุณารายงานผลการอ่าน เขียน ในเว็บไซต์ http://www.yala1.go.th/e-read e-write ภายในวันที่ 15 พ.ย. 60

โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
14/11/2017 @ 07:45:51