การจัด Best Practice สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้

โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ขอให้คุณครูที่เข้าร่วมการจัด  Best  Practice  สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  ในระหว่างวันที่  18 - 19  พฤศจิกายน  2560  ณ  ห้องประชุมระแงะ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  3  นำวัสดุอุปกรณ์ดังนี้มาในวันดังกล่าวด้วยคะ1. กล่อง  หรือ  กระดาษลัง2.  กระดาษสีต่าง ๆ 3.  กาว4.  กรรไกร5.  ขวดนม6.  เศษวัสดุเหลือใช้แจ้งมาเพื่อทราบ 
17/11/2017 @ 03:41:33