ด่วนที่สุด....... แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบ ปอ. การควบคุมภายใน

โดย : กลุ่มอำนวยการ
เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัด       แจ้งให้โรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบ ปอ.1 การควบคุมภายใน ตามหนังสือสพป.นราธิวาส เขต 3 ที่ ศธ04218/2916 ลงวันที่ 14 กันยายน 2560 โดยส่งภายในวันที่  4  ธันวาคม  2560 เป็นอย่างช้า ตามรายชื่อ ดังน้ี       อ. ระแงะ - ประชาบำรุง       อ. เจาะไอร้อง - 1. บ้านยานิง  2. บ้านบาตาปาเซ  3. บ้านบำรุงวิทย์  4. บ้านมะรือโบออกฯ       อ. จะแนะ  - 1. บ้านตือกอ   2. บ้านดุซงยอ  3. บ้านริแงะ  4. บ้านน้ำวน ขาดของ สพป.นธ.3     ขอบคุณมากค่ะ
27/11/2017 @ 05:21:46