ด่วนที่สุด...แจ้งโรงเรียนในสังกัด(รายชื่อดังแนบ) เรื่อง ข้อมูลแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561

โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ขอให้โรงเรียนดังต่อไปนี้รายงานข้อมูลแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 1.บ้านเขาแก้ว 2.วัดตันติการามฯ 3.บ้านเจ๊ะเก 4.บ้านบาโงกูโบ 5.บ้านลูโบ๊ะเยาะ 6.บ้านจะแนะ 7.บ้านตือกอ 8.บ้านริแง 9.ร่วมจิตต์ประชา 10.บ้านปารี 11.บ้านบาโงกูโบ 12.บ้านบาโงสะโต
06/12/2017 @ 03:50:41