แจ้งรหัสงบประมาณ ค่าติดตั้งขยายเขตปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา

โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
  โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร งบประมาณค่าติดตั้งขยายเขตปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ให้ใช้รหัส ดังนี้ั  รหัสงบประมาณ  2000434002000000  แหล่งของเงิน     6111220
26/12/2017 @ 07:09:04