การประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง

โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน         ตามที่ สพฐ.กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2561 และ สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้กำหนดสอบของเขตพื้นที่ ในวันที่ 5-6 มีนาคม 2561 เขตพื้นที่ได้ดำเนินการจัดทำสำเนาข้อสอบให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน ทั้งนี้มารับได้ที่กลุ่มนิเทศติดตาม ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 พร้อมนี้ได้ส่งตัวอย่างคำสั่ง เพื่อให้โรงเรียนนำไปปรับใช้ตามบริบท ส่วนการรายงานผลตาม Web Application ที่ สพฐ.ให้รับรหัสจากเขตพื้นที่นั้น สพฐ.จะแจ้งให้ทราบภายหลัง          จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ
ไฟล์แนบ
26/02/2018 @ 05:23:24