การประมวลและรายงานผลการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง

โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียน        สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.ได้เปิดโปรแกรมประมวลผลข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560 ทางเว็ปไซต์ http://std-esar2.bopp.go.th โดยให้โรงเรียนเข้าไปดำเนินการประมวลผลสอบ ตามคู่มือที่แนบมา และรับ Username และ Password ได้ที่กลุ่มนิเทศติดตาม พร้อม CD เฉลยข้อสอบและเกณฑ์การตรวจให้คะแนน ทั้งนี้ให้โรงเรียนดำเนินการรายงานผลทางระบบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561         จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ
ไฟล์แนบ
27/02/2018 @ 09:46:04