เรียน ผอ.ร.ร.ขยายโอกาส/ร.ร.บ้านกอแนะเหนือ/ร.ร.บ้านเจาะเกาะ...ตามหนังสือที่ ศธ 04218/1207 ลว.27 เม.ย.61 แจ้งให้คณะกรรมการฝ่ายวิทยากร โครงการอบรมลูกเสือ/เนตรนารีต้านภัยยาเสพติด ประชุมพร้อมกันในวันที่ 1 พ.ค. 2561 ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3 นั้น ขอแจ้งเพิ่มเติมเรื่องกำหนดเวลาในการประชุม เวลา 09.30 น. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
27/04/2018 @ 09:06:36