แจ้งประชุมครูภาษาอังกฤษ ป.6และ ม.3 โรงเรียนในเขตอำเภอเจาะไอร้อง

โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 จะขอประชุมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.6 และม.3 โรงเรียนในเขตอำเภอเจาะไอร้องทุกโรงในสังกัด เพื่อเตรียมการสำหรับการเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่โอเน็ต จึงขอให้ ครูภาษาอังกฤษ ป.6 และ ม.3  ในเขตอำเภอเจาะไอร้อง เข้าร่วมประชุมพร้อมกันในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง เวลา 13.15 - 16.00 น โดยพร้อมเพรียงกัน
26/11/2018 @ 00:49:35