ประชาสัมพันธ์โรงเรียน...ขออนุญาตให้บุคลากรผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ไปปฏิบัติการตรวจข้อสอบรูปแบบอัตนัยวิชาภาษาไทย (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 และขอยกเลิกหนังที่ ศธ 04218/291 ลงวันที่ 24 มกราคม 2562

โดย : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ไฟล์แนบ
29/01/2019 @ 08:56:16