ประกาศปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ที่ชำรุดทรุดโทรมและ ประสบอุบัติภัย (อุทกภัย) โรงเรียนบ้านมะรือโบออก มิตรภาพที่ ๑๙๙

By : โรงเรียนในสังกัด สพป.นธ.3
Attachment File Attachment File Attachment File Attachment File
29/06/2018 @ 03:06:13