ราคากลางจัดจ้างก่อสร้างส้วม แบบ สพฐ.4 (ห้องส้วม 4 ห้อง) โรงเรียนบ้านกาเด็ง

By : โรงเรียนในสังกัด สพป.นธ.3
ราคากลางจัดจ้างก่อสร้างส้วม แบบ สพฐ.4 (ห้องส้วม 4 ห้อง) โรงเรียนบ้านกาเด็ง
Attachment File Attachment File Attachment File Attachment File
13/09/2019 @ 03:19:25