ข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์  

เป็นองค์กรหลักที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา บนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21

พันธกิจ

 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
 3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 7. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

เป้าประสงค์

 1. ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
 3. นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 4. นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความปลอดภัยและความมั่นคง
 5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ค่านิยม

ยึดมั่นคุณธรรม  นำสู่คุณภาพ  มุ่งสร้างประสิทธิผล   ทุกคนมีส่วนร่วม  ใส่ใจบริการ