อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ

วันที่ 28 กันยายน 2563  ณ ห้องประชุมระแงะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3