o26 – การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การวางแผนอัตรกำลัง
 
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย
 
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 
ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ประสงค์จะพัฒนาคุณภาพ
 
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อรับย้าย
 
บรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย
 
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
 
การคัดเลือกโรงเรียนเพื่อจ้างครูผู้ทรงคุณวุฒิตำแหน่งเดิม
 
การเลื่อนวิทยาฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา