การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงสมรรถนะ สำหรับครูผู้สอนอิสลามศึกษ

>>>>>วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 10:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พบปะพร้อมบรรยายพิเศษ ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงสมรรถนะ สำหรับครูผู้สอนอิสลามศึกษา โรงเรียนในโครงการพื้นที่นวัตกรรม จำนวน 10 โรงเรียน และหัวหน้าวิชาการโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรม จำนวน 10 โรงเรียน เพื่อให้ครูสามารถผลิตสื่อและประยุกต์ใช้สื่อการเรียนรู้ดิจิทัล ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3