การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่การเสริมสร้างสมรรถนะ ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษามะรือโบออก

>>>>>วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่การเสริมสร้างสมรรถนะ ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษามะรือโบออก โดยมีนายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดการอบรม มีผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 82 คน และได้รับเกียรติจาก ดร.นิยอ บาฮา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3