การขอขยายระยะเวลาการนำหลักสูตรไปใช้และกำหนดปิดรับการเสนอหลักสูตรอบรมพัฒนาครูเพื่อสามารถนับ ชม. การพัฒนามาประกอบการขอมีเเละเลื่อนวิทยฐานะฯ สายงานการสอน