การรายงาน ตรวจสอบ และการจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จ การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์

>>>>>วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พบปะคณะครูโรงเรียนขยายโอกาส ในการดำเนินงานการรายงาน ตรวจสอบ และการจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จ การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ เพื่อให้การรายงาน ตรวจสอบ และการจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 ดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3