คัดเลือกผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษา JavaScript ระดับเบื้องต้น และภาษา C# ระดับเบื้องต้น สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา