ติดตามประเมินผลขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ความเป็นเลิศอย่างเต็มศักยภาพ

>>>>>วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และคณะ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ความเป็นเลิศอย่างเต็มศักยภาพ ในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ การคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ นักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ มีคุณสมบัติตรงตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่กำหนดไว้