ต้อนรับ คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3

>>>>>วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายสถาพร ภูบาลเช้า นางสาวธรรศญา หล่าอุดม นายธีรพงษ์ ชันชนะกลาง นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ Coaching Team โดยมีนายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 เป็นประธานกรรมการ นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 เป็นคณะกรรมการ และนางสาวทองกร เตชปัญโย ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ ให้คำปรึกษา และแนะนำ/พี่เลี้ยงแก่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ที่เข้ารับการประเมินการปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมในการรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รอบ 6 เดือนแรก ในระยะเวลา 1 ปี ซึ่งการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กำหนดไว้ 3 องค์ประกอบ 14 ตัวชี้วัด ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3