ขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดทราบโครงการ พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ.