พิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูต้นแบบการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยคุกคามทุกรูปแบบในสถานศึกษา

>>>>>>วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 15:00น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูต้นแบบการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยคุกคามทุกรูปแบบในสถานศึกษา พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้แก่ ผศ.ดร.สรินฎา ปุติ และ ผศ.ดร.ฮารีซอล ขุนอินคีรี อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยากรที่มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3