พิธีเปิดโครงการพัฒนาแกนนำสภานักเรียนต้นแบบเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาแกนนำสภานักเรียนต้นแบบเขตพื้นที่การศึกษา ภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนให้ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ตามหลักวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปลูกฝังให้ครูและนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และนำไปสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3