ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมาหากษัตริย์ โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนะรรมที่เข้มแข็งปีะงบประมาณ พ.ศ.2565