สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2565 (มิถุนายน)

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565