O6 – กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545

2.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ .2553

2.3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

3. พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553

3.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562

4. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551

4.2 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553

4.3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562

5. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

6.พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

7. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

8. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562