O34 – เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

เจตจำนงเขตสุจริต

เจตจำนงเขตสุจริตภาษามาลายู

เจตจำนงเขตสุจริตภาษาอังกฤษ

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)