ประชุมชี้แจง เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 1/2565

>>>>>วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจง เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 1/2565 ตามหนังสือคณะกรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3 ทั้งนี้การให้ความช่วยเหลือจะเข้าหลักเกณฑ์ในกรณีที่สัญญายังมีนิติสัมพันธ์อยู่และยังมิได้ส่งมอบหมายงานงวดสุดท้าย