ประชุมเชิงปฏิบัติการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

>>>>>วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของโรงเรียนคุณภาพ 17 โรงเรียน สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตามโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3