โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565

>>>>>วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้ครู นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นภาษาประจำชาติ โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนขึ้น เพื่อให้โครงการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3