“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 26/2565 “สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” และประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 7/2565