ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมและประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาวิดีโอเพื่อนวัตกรรมการเรียนรู้และการเขียนผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่”