ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ครั้งที่ 3/2565

>>>>วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ครั้งที่ 3/2565 ทั้ง 75 โรงเรียน และมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ที่ได้รับรางวัลต่างๆ โดยมีนายสถาพร ภูบาลเช้า นางสาวธรรศญา หล่าอุดม นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3