นิเทศติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โรงเรียนบ้านตาโงะ รร.มะรือโบออกฯ และ รร.บ้านเจาะไอร้อง

>>>>>วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ดร.นิยอ บาอา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะกรรมการนิเทศ ลงพื้นที่นิเทศติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โรงเรียนบ้านตาโงะ รร.มะรือโบออก และ รร.บ้านเจาะไอร้อง สังกัด สพป. นราธิวาส เขต 3 เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมเกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง