โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต “ยินดีต้อนรับ”

วันที่ 10 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านตือกอ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขับเคลื่อนการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
ของโรงเรียนบูเก๊ะบือแต